Co grozi za niezapłacenie faktury?

9 grudnia 2021  — Maciej

Utrata płynności finansowej, zwolnienie z pracy, nagła choroba czy wypadek – powodów braku płatności za wystawione na Twoje nazwisko faktury może być wiele.

Sprawdź, jakie konsekwencje poniesiesz, jeśli nie uregulujesz płatności w terminie wskazanym przez wystawcę.

Być może zainteresuje Cię również tekst: Chwilówka na opłacenie faktur.

  • W określonych przepisami Kodeksu karnego sytuacjach brak zapłaty za fakturę może być uznany za przestępstwo oszustwa.
  • Brak płatności uruchamia windykację polubowną, a później postępowanie sądowe, zakończone wydaniem nakazu zapłaty.
  • Wierzyciel może dochodzić swoich wierzytelności poprzez egzekucję komorniczą.
  • Nierzetelny dłużnik może zostać wpisany do BIG-ów.

Brak zapłaty za fakturę uznany za oszustwo

Na gruncie Kodeksu karnego istnieje definicja oszustwa – art. 286 k.k. stanowi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego podejmowania danego działania, popełnia właśnie oszustwo. Podlega przy tym karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Brak zapłaty za fakturę o czasie, w terminie jej zapadalności, może być rozpatrywany w kategoriach oszustwa. Taka sytuacja nastąpi, jeśli doszło do wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd, a skutkiem tego było niekorzystne rozporządzenie majątkowe. Jako dłużnik możesz więc odpowiadać za przestępstwo oszustwa.

Sąd orzeknie, że niezapłacenie faktury jest w istocie oszustwem, jeśli w wyniku postępowania zostanie dowiedzione, że w momencie zawierania umowy miałeś świadomość tego, że jej nie opłacisz z powodu:

  • braku chęci dokonania zapłaty,
  • braku możliwości finansowych, np. z uwagi na niewypłacalność, o czym nie poinformowałeś przedsiębiorcy.

Jeśli wskazane okoliczności się potwierdzą, to za niezapłacenie faktury możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, gdy kontrahent, któremu jesteś winny pieniądze, złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Oprócz kary wymierzonej przez sąd niewykluczone, że będziesz mieć obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

Sprawa w sądzie cywilnym

Najczęściej konsekwencją braku opłacenia faktury o czasie jest wszczęcie postępowania polubownego windykacyjnego lub skierowanie sprawy do sądu cywilnego.

W pierwszej kolejności otrzymasz wezwanie do zapłaty, co jest działaniem polubownym, mobilizującym Cię do „dogadania się” z wierzycielem. Brak reakcji z Twojej strony na takie pismo spowoduje, że najpewniej firma, której jesteś winien pieniądze, wniesie sprawę do sądu. Pozew może zostać w takim wypadku złożony, bo wcześniej wierzyciel podjął próbę mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu.

To konieczne z punktu widzenia art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego, pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli takich prób nie rozpoczęto, nie jest to równoznaczne z odrzuceniem pozwu, ale powód powinien wyjaśnić przyczyny braku prób takiego załatwienia sprawy.

Sąd po rozpoznaniu oskarżenia wyda orzeczenie i jeśli uzna żądanie powoda za zasadne – sądowy nakaz zapłaty, który pozwoli na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Możesz więc ostatecznie spotkać się z sytuacją, w której zostanie zajęte Twoje wynagrodzenie na poczet niezapłaconych należności.

Wpis do BIG

Jedną z konsekwencji braku zapłaty zobowiązań jest wpisanie nierzetelnego dłużnika do baz biur informacji gospodarczej, takich jak BIG InfoMonitor czy KRD – Krajowy Rejestr Długów.

Wierzyciel może Cię wpisać do BIG, jeśli:

  • zobowiązanie powstało w wyniku określonego stosunku prawnego, a faktura może go potwierdzać,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku konsumentów),
  • zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, wezwania do zapłaty.

Wpis do BIG rujnuje wiarygodność finansową klienta. Możesz mieć więc problemy z zaciąganiem kredytów lub pożyczek, podpisywaniem kolejnych umów czy nawet z wzięciem abonamentu u operatora telefonii komórkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *