Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w spłacie chwilówki?

14 września 2021  — Maciej

Spłata chwilówki, czyli szybkiej pożyczki gotówkowej udzielanej bez zbędnych formalności w firmach pozabankowych, najczęściej odbywa się jednorazowo. Oznacza to obarczenie klienta obowiązkiem zwrotu środków finansowych w całości w wyznaczonym w umowie terminie.

Jeśli jednak z różnych przyczyn nie będziesz w stanie dotrzymać takiej daty, sprawdź, jakie konsekwencje Cię czekają i ile wyniosą odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązania?

Zobacz także: Spłata chwilówki po terminie – jakie mogą być konsekwencje?

  • Wysokość odsetek za opóźnienie powinna być wskazana w umowie pożyczkowej.
  • Pożyczka – chwilówka, o ile jest płatna, czyli pociąga za sobą płatność odsetek, będzie uznana za kredyt konsumencki.
  • Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie chwilówek została ustalona w Kodeksie cywilnym na dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Pożyczka chwilówka jak kredyt konsumencki

Wydaje Ci się, że zaciągając chwilówkę, w żadnym przypadku nie zostanie uznana ona za kredyt. Tymczasem na mocy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku tak właśnie jest. Pożyczka pozabankowa może być uznana za kredyt konsumencki.

Art. 3 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt, w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. W dalszej części tego samego przepisu możesz przeczytać, że taką umową jest również w szczególności umowa pożyczki, o ile pociąga ona za sobą jakiekolwiek płatności. Dlatego zasadniczo chwilówki za darmo udzielane nowym klientom przez firmy pozabankowe nie są uznawane za kredyt konsumencki.

Ze względu na to, że chwilówka, która wiąże się z zapłatą np. odsetek, jest uznawana za kredyt konsumencki, pożyczkodawcy mają obowiązek posiłkowania się przy jej udzielaniu przepisami nie tylko Kodeksu cywilnego, ale i ustawy o kredycie konsumenckim. W ustawie tej wskazano, że użyczający środki może naliczyć odsetki za opóźnienie konsumentowi, który przekracza termin zwrotu tych pieniędzy.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie chwilówki

Spóźnienie w spłacie chwilówki będzie skutkowało w pierwszej kolejności naliczeniem Ci odsetek karnych i rozpoczęciem windykacji polubownej.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, firmy pożyczkowe udzielające chwilówek mają możliwość naliczenia odsetek karnych za opóźnienie w spłacie zobowiązania w wysokości odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Jeśli w umowie nie  było określonej stopy odsetek za opóźnienie, to wówczas firmie należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Jeżeli chwilówka była oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie, ale i tak nie mogą one w stosunku rocznym przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyliczenie stopy odsetek ustawowych

Wysokość stopy odsetek za opóźnienie w spłacie chwilówki uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej NBP. Obecnie, już od maja 2020 roku, stopa ta jest ustalona na rekordowo niskim poziomie 0,10 proc. Oznacza to, że zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie Kodeks cywilny maksymalnie odsetki za opóźnienie w spłacie chwilówki w skali roku mogą być naliczane według stawki 11,2 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *