Co to jest nota odsetkowa i jak ją przygotować?

3 stycznia 2022  — Maciej

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi lub dostawę towaru. Stosuje się ją do księgowania zdarzeń gospodarczych. Jej integralnym elementem jest termin płatności. Jeśli zostanie opłacona po jego upływie, mogą być naliczone odsetki – na podstawie noty odsetkowej. Sprawdź, jak ją sformułować.

Sprawdź również: Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w spłacie chwilówki?

 • 50 proc. MSP obawia się o zachowanie swojej płynności finansowej.
 • Nota odsetkowa to pisemne żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
 • W nocie odsetkowej muszą znaleźć się dane wierzyciela i dłużnika, wysokość zobowiązania oraz odsetek za opóźnienie.
 • Jeśli odsetki umowne nie zostały użyte w umowie, są stosowane odsetki ustawowe.

Utrzymanie płynności finansowej najważniejszą kwestią dla firmy

Nawet co druga polska firma z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw ma obawy o zachowanie płynności finansowej. Jej utrata może doprowadzić do tego, że będziesz musiał ogłosić bankructwo.

Powszechnie stosowaną praktyką w kontaktach pomiędzy firmami jest wydłużenie okresu uiszczania płatności wynikających z wystawianych faktur. Niemniej nawet taki termin jest przez wielu kontrahentów przekraczany. Powstają zatory płatnicze, które mogą prowadzić do utraty płynności finansowej nawet w przypadku dotychczas świetnie prosperujących firm. Sposobem na ich powstrzymanie jest wystawienie kontrahentowi noty odsetkowej, w której potwierdzisz konieczność zapłaty odsetek. Czym ona jest i jak ją przygotować?

Nota odsetkowa – czym ona jest?

W sytuacji, w której kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań, możesz wystawić notę odsetkową.

Podstawą naliczania odsetek za opóźnienie w płatnościach, których nie dokonał na czas konsument, jest art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Wskazano w nim, że jeśli dłużnik opóźnia się ze spłatą świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas zwłoki. Nie ma przy tym znaczenia, czy jako wierzyciel poniosłeś szkodę i czy opóźnienia te były spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Natomiast jeśli Twoim nierzetelnym dłużnikiem jest przedsiębiorca, możesz powołać się na art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Stanowi on, że wierzycielowi przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie, chyba że strony ustaliły je na wyższym poziomie. Wierzyciel może żądać odsetek, jeśli spełni swoje świadczenie, a jednocześnie nie otrzyma zapłaty.

W takiej sytuacji możesz wypełnić notę odsetkową, czyli dokument stanowiący podstawę dochodzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności kontrahenta. Notą możesz się posłużyć, jeśli wystawiłeś fakturę, ale nie otrzymałeś płatności na czas.

Jak napisać notę odsetkową?

Podstawą prawną przygotowania noty odsetkowej jest rozporządzenie dotyczące prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

W dokumencie noty odsetkowej powinieneś określić:

 • datę sporządzenia pisma,
 • dane dłużnika i wierzyciela,
 • podstawę naliczania odsetek – czyli zobowiązanie, z określeniem jego kwoty, rodzaju, numeru dokumentu i okresu opóźnienia w zapłacie,
 • kwotę należnych odsetek,
 • kwotę należności ogółem,
 • termin płatności zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami,
 • sposób zapłaty zobowiązania wraz z odsetkami,
 • podpis osoby wystawiającej notę.

Ważnym elementem noty jest wysokość odsetek, o jakie możesz wnioskować, jeśli w umowie podpisanej z kontrahentem ustaliliście wartość odsetek za zwłokę, czyli odsetek umownych. Należy jednak pamiętać, że ich wysokość nie może przekroczyć odsetek maksymalnych. Odpowiadają one czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Jeśli nie określiliście w umowie wysokości odsetek za opóźnienie, zastosowanie będą miały odsetki ustawowe. W art. 481 § 2 wskazano, że ich wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego, ale maksymalna wysokość nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nota odsetkowa nie będzie ważna, jeśli nie umieścisz na niej dokładnych danych stron albo podstawy naliczania odsetek za opóźnienie. Musisz ją również podpisać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *