Co to jest upadłość konsumencka?

12 maja 2020  — Sebastian Woźniak

Co to jest upadłość konsumenckaPojęcie upadłości przedsiębiorstwa jest powszechnie znane, każdy słyszał o firmach, które zbankrutowały i zmuszone były ogłosić upadłość. Nie każdy jednak wie, że analogiczny proces można przeprowadzić również w przypadku niewypłacalnej osoby fizycznej. Przeczytaj, co to jest upadłość konsumencka i na jakich zasadach się opiera.

Upadłość konsumencka jest pojęciem stosunkowo nowym, odnoszącym się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co to jest upadłość konsumencka? Zgodnie z ustawową definicją, upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia osoby fizycznej. W polskim prawie upadłościowym i naprawczym pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy 31 marca 2009 roku. Choć rozwiązanie to jest dostępne w Polsce od zaledwie jedenastu lat, z roku na rok korzysta z niego coraz więcej osób co jest spowodowane kolejnymi nowelizacjami liberalizującymi cały proces.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a utraciły możliwość uregulowania swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Podstawowym warunkiem wszczęcia postępowania upadłościowego jest niewypłacalność dłużnika. Przyjmuje się, że konsument staje się niewypłacalny, kiedy jego miesięczne dochody nie wystarczają na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i zobowiązań należnych do spłaty. W toku postępowania może się on ubiegać o umorzenie części lub całości swoich długów.

Jednym z warunków stawianych do niedawna osobom zainteresowanym ogłoszeniem upadłości, była ich „niezawiniona niewypłacalność”, czyli spowodowana niezależnymi od nich czynnikami, jak na przykład poważna choroba, czy utrata pracy. Obecnie upadłość mogą ogłosić nawet osoby, które w długi wpadły świadomie, na przykład angażując się w hazard czy zaciągając kolejne pożyczki oraz pożyczki na spłatę pożyczek, aż w końcu całkiem utraciły płynność finansową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że konsument, który świadomie doprowadził do zadłużenia, zostanie potraktowany przez sąd mniej przychylnie niż osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji z przyczyn niezależnych od siebie.

Zasady upadłości konsumenckiej

Wiesz już, co to jest upadłość konsumencka, ale na jakich opiera się zasadach? W celu wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości należy skierować sprawę do sądu, przy czym może to zrobić nie tylko dłużnik, ale też jego wierzyciel. Wielu dłużników decyduje się na powierzenie prowadzenia sprawy prawnikom wyspecjalizowanym w prawie upadłościowym, co daje o wiele większą szansę na satysfakcjonujący wyrok sądu. W toku postępowania należy udowodnić, że dłużnik nie ma możliwości uregulowania zaległych zobowiązań. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd decyduje, czy istnieje podstawa do umorzenia długów i w jakiej części. Wynika stąd, że w wielu przypadkach upadłość konsumencka nie skutkuje całkowitym pozbyciem się długów, a jedynie zmniejszeniem ich do kwoty, którą będzie w stanie spłacić dłużnik. Dodatkowo, wyznaczony przez sąd plan spłaty może wynieść maksymalnie 7 lat . W przypadku utraty płynności finansowej warto rozważać tą opcję jedynie jako ostateczność.

Wniosek o upadłość konsumencką

Sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest trudne pod warunkiem, że dokładnie zapoznasz się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli nie jesteś pewien swojej wiedzy, lepiej powierzyć tę czynność prawnikowi.

W dniu 20 marca 2020 roku weszły w życie nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją ustawy, osoba fizyczna:

  • nie musi już podawać powodów swojej niewypłacalności we wniosku o upadłość,
  • zamiast wniosku o upadłość może wnioskować o zawarcie ugody z wierzycielem,
  • upadłość może ogłosić osoba, która stała się niewypłacalna z własnej winy,
  • tylko dłużnik nie posiadający żadnego majątku może uzyskać całkowite umorzenie długu.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka nie powinna być traktowana jako łatwa droga do pozbycia się długów, niesie bowiem ze sobą określone konsekwencje, które w pewnym stopniu mogą ograniczać swobodę funkcjonowania dłużnika. Przede wszystkim musi pilnować swoich wydatków oraz dbać o pracę zawodową. Jeżeli dłużnik postanowi nagle porzucić pracę zawodową, grozi mu umorzenie prowadzonego postępowania upadłościowego, brak możliwości skorzystania z niego w przyszłości oraz wykreślenie z listy niewypłacalnych dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo dłużnik traci prawo do zarządzania własnym majątkiem na rzecz syndyka. Może być również zobowiązany do przekazania majątku syndykowi i składania informacji o swoim stanie posiadania. Jeżeli upadłość konsumencką ogłosi osoba pozostająca w związku małżeńskim, automatycznie następuje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a część majątku przypadająca dłużnikowi wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej, przeznaczonej na pokrycie zaległych zobowiązań oraz opłat sądowych.

Informacja o upadłości konsumenckiej jest również przesyłana do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *