Wniosek o upadłość konsumencką – przykładowy wniosek + wzór

10 sierpnia 2020  — Piotr Spychalski

Wpadłeś w poważne problemy finansowe i nie dajesz już sobie rady ze spłatą wszystkich zaległych zobowiązań? Możesz postarać się o unieważnienie części lub całości swojego długu w sądzie. By wstąpić na drogę postępowania upadłościowego, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty oraz złożyć je wraz ze specjalnie przygotowanym pismem. Wyjaśniamy, jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką oraz szczegółowo objaśniamy, co musi się w nim znaleźć!

Wniosek o upadłość konsumencką – jaką musi mieć formę i co ma zawierać?

Upadłość konsumencka wzór

By rozpocząć postępowanie sądowe, należy wypełnić specjalny wniosek o upadłość konsumencką. Pismo musi być przygotowane w formie papierowej. W chwili złożenia formularza konieczne jest też uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł.

Przeczytaj również: Upadłość konsumencka a brak majątku – co powinieneś wiedzieć?

We wniosku o upadłość konsumencką muszą znaleźć się podstawowe dane dłużnika, a także informacje dotyczące posiadanego przez niego majątku, wraz z wyceną. Do tego niezbędne są również wszystkie szczegóły związane z zadłużeniem. Jak zbudowany jest taki formularz?

Przeczytaj również: Upadłość konsumencka – co to jest i jak ją ogłosić?

Wzór wniosku o upadłość konsumencką

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą o prawie upadłościowym i naprawczym, każdy wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać 16 obowiązkowych elementów:

1. W pierwszej rubryce znajduje się oznaczenie sądu, czyli dane placówki, w której składa się dokumenty. Należy podać jego nazwę, rodzaj, numer wydziału oraz miejscowość, w której się znajduje;

2. Kolejny obszar to dane identyfikujące dłużnika. W tym polu wpisuje się dane osobowe dłużnika, m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także numer PESEL i NIP (jeśli go posiada);

3. Następna rubryka określona jest jako żądanie wniosku. Każde pismo do sądu musi jasno wskazywać, w jakim celu jest składane. W tym formularzu wystarczy po prostu zakreślić pole „TAK” przy stwierdzeniach: „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”. Jeśli podjęło się decyzję o możliwości zawarcia układu z wierzycielami, powinno zaznaczyć się odpowiednie pole – „TAK” lub „NIE”;

4. Bardzo ważnym polem jest aktualny i zupełny wykaz majątku. W tym obszarze wypisuje się posiadane dobra, wraz z szacunkową wyceną oraz wskazaniem miejsca ich znajdowania się;

5. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać też spis wszystkich wierzycieli. Każdego z nich trzeba dokładnie opisać, wskazując przy tym wysokość zaległego zobowiązania oraz terminu jego spłaty;

6. W tej rubryce wymienia się wierzytelności sporne, czyli takie, które zdaniem dłużnika są bezzasadne lub nieprawdziwe. Należy przy tym jasno wskazać zakres, w którym kwestionuje się ich istnienie;

7. Wnioskujący musi przedstawić wszelkie źródła przychodu, osiągniętego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy;

8. Sąd musi poznać również informacje o kosztach utrzymania. Dłużnik podaje przybliżoną kwotę, jaka jest mu niezbędna do przeżycia, a także wymienia wszystkie osoby, które pozostają pod jego opieką finansową;

9. oraz 10. W tych sekcjach dłużnik wpisuje informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli takowe miały miejsce. Są to wszelkie działania związane z nieruchomościami, akcjami lub udziałami w spółkach oraz czynności prawne, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości większej niż 10 000 zł;

11. Uzasadnienie wniosku jest niezwykle ważną rubryką. W tym polu opisuje się przyczyny zaistniałej sytuacji, a także argumenty, które przemawiają za koniecznością ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Od tego tekstu w dużej mierze zależy to, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony;

12. W kolejnej sekcji przedstawia się dowody, które wskazują na okoliczności opisane w uzasadnieniu;

13. W rubryce „załączniki” powinno się wskazać każdy z dodatkowych dokumentów i materiałów, poprzez ponumerowanie ich oraz nazwanie, co ułatwi szybką identyfikację;

14. Oświadczenie o prawdziwości danych należy podpisać w każdym miejscu, które pojawi się w dokumencie;

15. Wniosek o upadłość konsumencką musi oczywiście zawierać również podpis osoby go wnoszącej albo jego przedstawiciela oraz datę;

16. Do wniosku należy dołączyć jego odpis. Ten trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy nie określają w żaden sposób jak należy go sporządzić, dlatego może to być np. kserokopia z podpisem.

Dokumentu nie trzeba tworzyć samemu. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy: „wniosek o upadłość konsumencką wzór” można znaleźć darmowe szablony. Najrozsądniej jest pobrać odpowiedni formularz ze strony rządowej – www.gov.pl

Przeczytaj również: Historie ludzi którzy przeszli upadłość konsumencką

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką najlepiej jest wydrukować i wypełnić ręcznie. Można go złożyć osobiście, w sądzie rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Dozwolone jest także przekazanie go za pośrednictwem biura podawczego lub pośrednika. Zgodne z prawem jest również wysłanie go pocztą. Niezależnie od wybranego sposobu, należy pamiętać o uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł. Wysyłając list, warto dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu.

Wniosek o upadłość konsumencką nie jest skomplikowanym dokumentem, ale należy go prawidłowo wypełnić. Każdy błąd lub nieścisłość zmniejszają szanse na powodzenie. Jeśli zależy Ci na tym, by uzyskać pozytywną odpowiedź, poproś o pomoc radcę prawnego!

Przeczytaj również: Upadłość konsumencka – koszty, czyli ile kosztuje proces?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *